Hyvin laadittu energiatodistus antaa tietoa

Kiinteistöissä eniten energiaa häviää juuri epätasapainossa olevien järjestelmien vuoksi. Suurimmat energiahäviöt syntyvät lämpöhäviöstä: rakennuksen vaippahäviö, käyttöveden varastointi ja -kiertohäviö, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien häviö.

Energiatodistus sisältää ehdotukset energiatehokkuuden parantamisesta, josta mm. rakennuksen tai kiinteistön ostaja hyötyy ja lisäksi todistuksesta saa tietoa energiatehokkuutta parantavista toimista (lue lisää alapuolelta). Ja ajoissa tehdystä energiatodistuksen saaduista tiedoista on hyötyä myös myyjälle, jolloin asiat voidaan saada kuntoon ennen myyntiä.

Energiatodistus toteaa rakennuksen laskennallisen energiankulutuksen normaalissa tilanteessa ja käytössä.

Järkevän ja energiatehokkaan rakennuksen käyttökustannukset pysyvät alhaisina suhteessa energiaa hukkaavaan rakennukseen. Puhumattakaan jälleenmyyntiarvosta, viihtyisyydestä, terveellisyydestä, toiminnallisuudesta ja rakennuksen eliniän pitenemisestä sekä ympäristöhaittojen vähentämisestä.

Kuka hankkii energiatodistuksen?

Energiatodistus tulee esittää myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen hankinta on myyjän tai vuokranantajan vastuulla. Energiatodistus kertoo talon energiatehokkuudesta, mutta siitä löytyy myös tiedot toteutuneesta energiankulutuksesta. Energiatodistus tulee olla esillä myynti- tai vuokrauskohteen esittelyssä.

Taloyhtiössä energiatodistus tulee taloyhtiöiltä, ei asunnon omistajalta. Taloyhtiön isännöitsijän (tai hallituksen puheenjohtajan) antamana tai auktorisoidun erillisen energiatodistuksen antajan toimesta.

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta
CO2.fi Oy aurinkopaneelit

Energiatehokkuudessa on ensisijaisesti kysymysrakenneosien ja teknisten järjestelmien tehokkuudesta kokonaisenergiankulutuksessa.

Erilaiset energiatehokkuutta lisääviä toimia ovat mm. lämmitysjärjestelmän optimointi tai mahdollisesti uusien järjestelmien asentaminen esim. ilma- tai ilmavesilämpöpumpu tai maalämpöön siirtyminen jne. toimenpiteet ovat laskettavissa ja arvioitavissa. Kuten myös lisäenergian tuottaminen aurinkopaneeleilla tai tuulivoimalla. Välittömiä toimia ovat mm. sisälämpötilan asettaminen sopivalle tasolle, automaatio järjestelmien tarkistaminen ja paineilmajärjestelmän optimointi. 

Aurinkopaneeleilla aurinkoenergia talteen

Aurinkoenergialla voi tuottaa sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Aurinkopaneeleilla tuotettu sähköä voidaan hyödyntää kerrostaloyhtiössä taseselvitysjakson sisäisessä netotuksessa.

Perustamalla energiayhteisön osakkaat voivat hyödyntää itse tuotettua energiaa asunnoissa ja liiketiloissa tai esim. sähköauton lataukseen.

Markku-Elg-SunWatt.fi ja CO2.fi

Hyötysuhde

85 %

Kerron mielelläni lisää aurinkoenergian talteenotosta.  Soita Markku Elg 0500 504 245

Energiatodistus ja energiaselvitys

Energiatodistus ja energiaselvitys eivät ole sama asia. Energiaselvitys on sisällöltään merkittävästi laajempi ja se vaaditaan rakennuslupaa haettaessa.

Energiatodistus on dokumentti, joka kuvaa rakennuksen energiatehokkuutta ja on osa rakennuksen energiaselvitystä.

Energiaselvitys sisältää seuraavat tarkastelut:

 • Kootusti rakennuksen E-luvun laskennan keskeiset lähtötiedot ja tulokset
 • Selvitys siitä, että rakennuksen lämpöhäviöt ovat määräysten mukaiset
 • Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon laskenta
 • Arvio rakennuksen lämmitystehontarpeesta
 • Arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta
  (ja tarvittaessa jäähdytystehon tarve).
 • Arvio rakennuksen todellisesta energiankulutuksesta
 • E-luvun laskenta
 • Energiatodistus, mikäli sellainen rakennukselta vaaditaan

Energiatodistus sisältää:

 • Energiatehokkuusluokan asteikolla A-G.
 • E-luvun, joka kertoo rakennuksen laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen.
 • Lasketun kokonaisenergiankulutuksen ja ostoenergiankulutuksen.
 • Suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi.
 • E-luvun laskennan lähtötiedot.
 • E-luvun laskennan tulokset
 1. rakennuksen, jonka kerrosala on alle 50 m2
 2. loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinona
 3. määräajan (käyttöaika on enintään 2 vuotta) paikallaan oleva tai tilapäinen rakennus
 4. teollisuus- ja korjaamorakennus
 5. muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus
 6. rakennus, jota käytetään hartauden ja uskonnolliseen toimintaan
 7. rakennus, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla. Huomioitavaa on kuitenkin että, kun energiatodistuksen laatiminen ei muuta rakennuksen luonnetta tai ulkonäköä, joten usein myös energiatodistus laaditaan yleisesti ottaen myös suojelluille rakennuksille energiatehokkuuden parantamiseksi
 8. puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa
 

Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta.

Energiatodistuksen voi päivittää jos rakennukseen on tehty energiatehokkuutta parantavia
korjauksia tai muita toimenpiteitä.

Lain 17 §:n mukaan energiatodistuksen hankkimisesta vastuussa oleva voi halutessaan hankkia kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukaisen todistuksen, jos myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa on arvoltaan hyvin vähäinen taikka jos on olemassa muu erityisen perusteltu syy, kuten lähisukulaisten välinen myynti tai vuokraus, kevennetyn menettelyn käyttämiseen.

Valtioneuvoston asetuksen (170/2013) mukaan edellä mainittu arvo voidaan katsoa hyvin vähäiseksi, jos myyntihinta on alle 50 000 euroa. Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää muusta erityisestä syystä lähisukulaisten välisen myynnin tai vuokrauksen lisäksi myös, jos myytävää tai vuokrattavaa rakennusta tai kiinteistöä taikka huoneistoa ei esitellä julkisesti myyntiä tai vuokrausta varten eikä tarjota myytäväksi tai vuokrattavaksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla. Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös, jos rakennuksen, kiinteistön tai huoneiston vuokra on alle 350 euroa kuukaudessa.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti käytetään myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa kevennettyä energiatodistusmenettelyä käytettäessä rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen sijasta tunnusta H.

Lähde: YMa rakennuksen energiatodistuksesta.

 

Rakennuksen energiatehokkuudessa on ensisijaisesti kysymys rakennuksen rakenteiden-osien, teknisten
järjestelmien tehokkuudesta kokonaisenergiankulutuksessa sisältäen ostoenergian.

1) ulkoseinät, ulko-ovet, ikkunat, yläpohja ja alapohja sekä muut rakenteet
2) lämmitysjärjestelmä
3) käyttövesijärjestelmä
4) ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä
5) valaistus
6) jäähdytysjärjestelmä
7) sähköiset erillislämmitykset
8) muut järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen
Käytetty ostoenergia ja käyttötottumukset otetaan myös huomioon.